24/02/2018 17:30:15

  

  

INDIAN HOLISTIC MEDICAL ACADEMY

  

 לכניסה לאתר לחץ כאן

  מהמוסדות הבודדים שקיבלו אישור ממשלתי רשמי להכרה בהודו

לתארים

Doctor of Naturopathy / Natural Medicine

Doctor of Oriental Medicine(O.M.D.) Degree

Doctor of Holistic Medicine (H.M.D.)

DOCTOR OF SCIENCE IN ALTERNATIVE MEDICINE,D.SC. (A.M.)

Doctor of Medicine in Alternative MedicinesM.D. (A.M.)

The Doctor of Philosophy in Alternative Medicine, Ph.D. (A.M.)


 

 

 


 

הסכם ההתקשרות של דוקטורנט עם IHMA

 

 מהם הקריטריונים לקבלת הסטודנט/ית לתהליך לימודי דוקטורט, תואר שלישי  ?

שלב ראשון


אפשרות אחת: סיום לימודי מגמה בת 4 -3 שנים:

הומאופתיה, נטורופתיה, רפואה סיני,מטפל הוליסטי, תזונה, פסיכותרפיה,אימון.........

אפשרות שניה: תואר B.A / M.A+ לימודי ענף מענפי הרפואה הטבעית

*בכל אחת מהאפשרויות יינתן ניקוד נוסף על סמך ניסיון חיים

*בכל אחת מהאפשרויות קיימת חובה,על הסטודנט/'ת ,לסיים קורס בתשלום

אנטומיה –פיזיולוגיה-פתולוגיה (ניתן ללמוד במכללה או בקורס מקוון- מהבית).

*הסטודנט/ית יעבירו לד"ר לשם או לנציג המכללה העתקים/צילומים/אישורים של תעודות+קורות וניסיון חיים+פרטים אישיים—וימתינו לאישור טלפוני להמשך התהליך (48שעות).

שלב שני

*בחירת נושא התיזה ע"י המועמד ואישורו.

*התיזה יכולה להיות מחקרית או עיונית ותיכתב בעברית. לסטודנט/ית יועברו הנחיות כיצד לכתוב ולערוך עבודה אקדמית.

*עבודת התיזה יכולה להתבסס על עבודה קיימת אישית, כבסיס לשינוי נפח או הדגשים נוספים(50-100עמודים).

*התהליך ילווה ע"י מנחה

*לאחר עבודת התיזה ייכתב תקציר שהוא מיקרוקוסמוס של העבודה הגדולה.יועברו הנחיות לכתיבה. התקציר כ- 5 עמודים באנגלית.(במקרה הצורך-תינתן כתובת של מתרגמים-בתשלום)

*בסיום כתיבת התיזה והתקציר יועברו העבודות לבדיקה לד"ר לשם במייל

doctorant.il@gmail.com

* שלב,שבו מתבצעת העברת נתונים באמייל,מסמכים,תקציר- לאוניברסיטה, לקבלת אישור סופי להענקת הדוקטורט. לאחר אישור הסנט כי המועמדת עמדה בקריטריונים וזכאית לדוקטורט, יועברו כל המסמכים והניירת לאוניברסיטה במשלוח והמתנה לתעודת הדוקטורט

* בשלב זה על המועמד/ת לשלם דמי קדימה

*עם השלמת התהליך וקבלת התעודה ישלים הדוקטוראנט/ית את הסכום הסופי

התארים בלימודי דוקטורט. תואר שלישי,  

 

 

 

 

 
ניתן ליצור קשר גם בטלפונים
054-4501989
050-3777432
doctorant.il@gmail.com